logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน


ผู้บริหาร


นายธวัชชัย คำมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


 • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ข่าวประกาศ
 • ประกาศสอบราคา
 • ผลการสอบราคา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • รายงานการประชุมสภา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เอกสารเผยแพร่
 • หนังสือราชการจากกรมฯ

ข่าวประกาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/12/2020 : จ้างโครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/12/2020 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดหน้าบ้านตาสา (ด้านซ้าย) หมู่ 3

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดหน้าบ้านตาสา (ด้านขวา) หมู่ 3

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดศาลาอเนกประสงค์(ด้านซ้าย) หมู่ 5

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดศาลาอเนกประสงค์(ด้านขวา) หมู่ 5

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดไร่ยายพิมพ์ (ด้านซ้าย) หมู่ 5

23/12/2020 : โครงการขยายไหล่ทาง จุดไร่ยายพิมพ์ (ด้านขวา) หมู่ 5

17/12/2020 : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บห2835 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15/12/2020 : จ้างโครงการร่วมงานประเพณีเผาข้าวหลาม อำเภอน้ำหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด]

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
[ ลงข่าว : 24/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 43 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
[ ลงข่าว : 18/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 44 ]

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
[ ลงข่าว : 12/06/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 87 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 16/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 99 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 86 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 19/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 122 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 30/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 98 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
[ ลงข่าว : 24/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 170 ]

ทดสอบระบบข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ( อบต.โคกมน ) อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทร. 043 303 536 แฟ็กซ์. 043 303 536
[ ลงข่าว : 09/07/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 298 ]

[ข่าวประกาศทั้งหมด]

ประกาศสอบราคา

ผลการสอบราคา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แก้ไขการเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปข้อมูลการค้นหาเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตำบลโคกมน

สถานการณ์ COVID-19 ตำบลโคกมน

จัดทำหน้ากากอนามัย

[ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง : ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน [ด่วนที่สุด]

การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด. ในช่วงการปิด ศพด.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

[เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด]

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้

คณะผู้บริหาร