logo

ติดต่อ อบต. โทร. 043 303 536

ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน


ผู้บริหาร


นายธวัชชัย คำมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


 • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ข่าวประกาศ
 • ประกาศสอบราคา
 • ผลการสอบราคา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • รายงานการประชุมสภา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เอกสารเผยแพร่
 • หนังสือราชการจากกรมฯ

ข่าวประกาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

03/08/2020 : ซื้อวัสดุอืน กิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/07/2020 : ซื้อรถสามล้อโยก ตามโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดไร่ นายคำแพง สีตา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนางวิมลวัน - หน้าไร่เพียงเย็น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแอ่นค้อ ต่อของเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทับทัน ต่อของเดิม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางวร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดไร่ นายผาง พรมวิเศษ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/06/2020 : จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/06/2020 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด]

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
[ ลงข่าว : 12/06/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 20 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 16/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 52 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 28 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 19/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 45 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 30/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 35 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
[ ลงข่าว : 24/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 124 ]

ทดสอบระบบข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ( อบต.โคกมน ) อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทร. 043 303 536 แฟ็กซ์. 043 303 536
[ ลงข่าว : 09/07/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 217 ]

[ข่าวประกาศทั้งหมด]

ประกาศสอบราคา

ผลการสอบราคา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปข้อมูลการค้นหาเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตำบลโคกมน

สถานการณ์ COVID-19 ตำบลโคกมน

จัดทำหน้ากากอนามัย

จัดทำหน้ากากอนามัย

จัดทำหน้ากากอนามัย

จัดทำหน้ากากอนามัย

จัดทำหน้ากากอนามัย

[ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง : ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน [ด่วนที่สุด]

การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด. ในช่วงการปิด ศพด.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

[เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด]

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร