องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
82   คน
สถิติทั้งหมด
87341   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
 • กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
 • โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
  โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
 • ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
 • โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประ...
  โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประ...
 • โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ...
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบ...
 • กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
 • โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
 • พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
 • ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
  ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
  ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ภาพงานเลือกตั้ง
  ภาพงานเลือกตั้ง
 • ส่งน้ำอุปโภคบริโภค
  ส่งน้ำอุปโภคบริโภค
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0878716464
นายอำนาจ ชัยชนะ
นายอำนาจ ชัยชนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
085-6029117
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

126 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
056-705889 056-705889 Khokmondistrict.office@gmail.com
091-8989566
0878716464
056-705889
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
โทร.056-705889

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2566
อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2567)
30/11/2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เพชรบูรณ์
การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 66) พช 0023.2/ ว 8342
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริการในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 66) พช 0023.6/ว 902
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 66) พช 0023.6/ว 903
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ. 2566 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 66) พช 0023.6/ว 897
แจ้งการติดตามผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 66) พช 0023.6/ว 898
การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 66) พช 0023.4/ว 18244
โครงการฝึกอบรม การพัฒนาการศักยภาพด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2567 ทั่วไป ( 30 พ.ย. 66) พช 0023.5/ว 901
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (local service) ด่วนที่สุด ( 30 พ.ย. 66) พช 0023.3/18247
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด ( 30 พ.ย. 66) พช 0023.3/ว 8297
การส่่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 30 พ.ย. 66) พช 0023.3/ว 8298
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศาลปกครอง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • โยธาไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมจัดหางาน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ