องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
60110   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
 • โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
 • พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
 • ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
  ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
  ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ภาพงานเลือกตั้ง
  ภาพงานเลือกตั้ง
 • ส่งน้ำอุปโภคบริโภค
  ส่งน้ำอุปโภคบริโภค
 • ประชุมพนักงาน๖๕
  ประชุมพนักงาน๖๕
 • ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง
  ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง
 • ประชุมสภาครั้งแรก ๒๕๖๕
  ประชุมสภาครั้งแรก ๒๕๖๕
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรม
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
 • บริการน้ำดื่มและอาหารให้ผู้เข้ารับการ...
  บริการน้ำดื่มและอาหารให้ผู้เข้ารับการ...
 • วาตภัย(บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย)
  วาตภัย(บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย)
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • พ.ต.อ.จีราวัฒน์ - ชุติกาญจน์ คงกระพั...
  พ.ต.อ.จีราวัฒน์ - ชุติกาญจน์ คงกระพั...
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0878716464
นายอำนาจ ชัยชนะ
นายอำนาจ ชัยชนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
085-6029117
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

126 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
056-705889 056-705889 saraban@kokmon.go.th
091-8989566
0878716464
056-705889
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
โทร.056-705889

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสร้างแก้ว (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านกำนัน จุดต่อคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางอุบล แสงขาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไร่นายสงกรานต์ - ไร่นายสนิท หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายสามแยกไร่ตาจู - ไร่ตาใบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566
ประชุมสภา62 26/08/2562     253
ประชุมสภา62 26/08/2562     290
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) ที่ พช 0023.3/ว 1858
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ว 1859 ด่วนที่สุด ( 29 มี.ค. 66) ที่ พช 0023.3/ว 1859
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) พช 0023.6/ว 1848
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) พช 0023.2/ ว 1845
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 12 ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) พช 0023.2/ ว 1882
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 ด่วนที่สุด ( 29 มี.ค. 66) ที่ พช 0023.3/242
หลักเกณฑ์เเละวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) ที่ พช 0023.3/ว 287
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) พช 0023.2/ ว 1843
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีฯ รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด ( 29 มี.ค. 66) พช 0023.3/ว 286
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั่วไป ( 29 มี.ค. 66) พช 0023.5/ว 285
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • โยธาไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา