logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน


ผู้บริหาร


นายธวัชชัย คำมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


 • การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ข่าวประกาศ
 • ประกาศสอบราคา
 • ผลการสอบราคา
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • รายงานการประชุมสภา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เอกสารเผยแพร่
 • หนังสือราชการจากกรมฯ

ข่าวประกาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

24/11/2020 : จ้างจ้างประกอบอาหารตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 : โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

23/11/2020 : จ้างจ้างทำป้ายตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาเวทีตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาโต๊ะและเช่าเก้าอี้ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2020 : จ้างจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/11/2020 : ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2020 : จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด]

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
[ ลงข่าว : 24/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 2 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
[ ลงข่าว : 18/11/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 4 ]

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
[ ลงข่าว : 12/06/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 52 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 16/01/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 73 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 01/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 49 ]

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
[ ลงข่าว : 19/02/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ 78 ]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ ลงข่าว : 30/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 77 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
[ ลงข่าว : 24/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 145 ]

ทดสอบระบบข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ( อบต.โคกมน ) อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โทร. 043 303 536 แฟ็กซ์. 043 303 536
[ ลงข่าว : 09/07/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 248 ]

[ข่าวประกาศทั้งหมด]

ประกาศสอบราคา

ผลการสอบราคา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แก้ไขการเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปข้อมูลการค้นหาเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตำบลโคกมน

สถานการณ์ COVID-19 ตำบลโคกมน

จัดทำหน้ากากอนามัย

[ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคระบบเครนสลิงแขนตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง : ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน [ด่วนที่สุด]

การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด. ในช่วงการปิด ศพด.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

[เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด]

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร