องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
นายยืนยง เมืองบาง
นายยืนยง เมืองบาง
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0966421458
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
569   คน
สถิติทั้งหมด
101031   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.โคกมน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ภาพประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ภาพประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • โครงการ\"คัดแยกขยะต้นทาง\"
  โครงการ\"คัดแยกขยะต้นทาง\"
 • กิจกรรม MOI Waste Bank Week
  กิจกรรม MOI Waste Bank Week
 • โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบ...
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบ...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
 • กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 • กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
 • โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
  โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเ...
 • ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
 • โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประ...
  โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประ...
 • โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ...
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ...
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบ...
 • กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
 • โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ...
 • พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 65
 • ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
  ประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕
 • ซ่อมน้ำประปา
  ซ่อมน้ำประปา
 • ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
  ซ่อมระบบไฟซัมเมอร์ส
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0878716464
นายอำนาจ ชัยชนะ
นายอำนาจ ชัยชนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
085-6029117
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

126 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
056-705889 056-705889 Khokmondistrict.office@gmail.com
091-8989566
0878716464
056-705889
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
โทร.056-705889

จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2567
จ้างล้างและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2567
ซื้อวัสดุอื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2567
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายคอกวัว จุดไร่นางสมหมาย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2567
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายตาดฟ้า-ห้วยขอนยาง จุดไร่นางจีรวรรณ คำเจียก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2567
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านกำนัน จุดต่อของเดิม หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2567
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไร่นางสุภาพร-ตาดหมอก จุดไร่นางสุภาพร หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2567
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายไร่นายเจริญ ขวัญแจ่ม จุดไร่นายเจริญ ขวัญแจ่ม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย Environmental Health Standards for Business (ผ่านระบบออนไลน์) ทั่วไป ( 17 ก.ค. 67) พช 0023.6/ว 409
ขอเชิญอบรมหลักเกณฑ์การปรเมินตนเองของศูนย์คัดกรองยาเสพติดระดับตำบล ปีงบประมาณ 2567 ด่วนที่สุด ( 17 ก.ค. 67) พช 0023.3/ว 415
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนมาก ( 17 ก.ค. 67) พช 0023.2/ว 3363
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป ( 17 ก.ค. 67) พช 0023.6/ว 3362
หน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงอาคารหรือก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในที่ดินที่ตั้งวัด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วส่งมบให้วัดเป็นผู้ดูแลใช้ประโยชน์ ไม่ต้องกันเขตจัดประโยชน์ ทั่วไป ( 17 ก.ค. 67) พช 0023.4/ว 18
เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดนหุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ( 17 ก.ค. 67) พช0023.6/ว 3365
การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 17 ก.ค. 67) พช0023.6/ว 3366
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ( 17 ก.ค. 67) ที่ พช 0023.3/ว 3368
วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา ด่วนที่สุด ( 17 ก.ค. 67) ที่ พช 0023.3/ว 3272
ประชาสัมพันธ์การแต่งเครื่องเเบบสมาชิกยุวกาชาด ว 412 ทั่วไป ( 16 ก.ค. 67) ที่ พช 0023.3/ว 412
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ธ.ธกส
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม