องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
87339   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

กองคลัง

นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
0878716464
นางพชรพรรณ ครองสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
096-6695819
นางสาวกัญญารักษ์ ฤกษ์เกษม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
091-0549480
นางสาวพลัญญา ทารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
063 - 9286960
นางสาวสุมินตรา ผาบุลาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
080 - 3391390
นายรณชัย พรมมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
0623373883
นางสาวดารุณี สีชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0926516638
นางสาวเสาวลักษณ์ ระวิวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0613108977