logo

ติดต่อ อบต. โทร. 043 303 536

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

03/08/2020 : ซื้อวัสดุอืน กิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2020 : ซื้อรถสามล้อโยก ตามโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดไร่ นายคำแพง สีตา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนางวิมลวัน - หน้าไร่เพียงเย็น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแอ่นค้อ ต่อของเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทับทัน ต่อของเดิม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางวร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดไร่ นายผาง พรมวิเศษ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2020 : จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2020 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1และโรงเรียนบ้านกกกะบก ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2020 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2020 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง NISSAN หมายเลขทะเบียน กท 8575 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2020 : อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 1/2563
15/06/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ตาวัน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยบักลู่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลงน้ำตกตาดใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2020 : ซื้อโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทับทัน ต่อของเดิม หมู่ที่ 6
12/06/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแอ่นค้อ ต่อของเดิม หมู่ที่ 5
12/06/2020 : โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนางวิมลวัน - หน้าไร่เพียงเย็น หมู่ที่ 4
12/06/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดไร่ นายคำแพง สีตา หมู่ที่ 1
12/06/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดไร่ นายผาง พรมวิเศษ หมู่ที่ 1
12/06/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางวร หมู่ที่ 1
11/06/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ตาวัน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 5
19/05/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลงน้ำตกตาดใหญ่ หมู่ที่ 5
19/05/2020 : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยบักลู่ หมู่ที่ 2
15/05/2020 : จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2020 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1