องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
นายยืนยง เมืองบาง
นายยืนยง เมืองบาง
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
0966421458
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
550   คน
สถิติทั้งหมด
101012   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

กองช่าง

นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพร ขวัญมาก
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายไพบูลย์ จันทร์จอม
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวปวีณา วิทยา
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
นายภคพงษ์ สีตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธงชัย สนั่นเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุรักษ์ แก้วทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเรืองฤทธิ์ วิทยเวชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอรรถพล จันทร์จอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอิทธิกร หลักชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรพงษ์ บัวไทย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐภูมิ ศรีทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ