องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
https://www.kokmon.go.th
นายสุพล แปนนาค
นายสุพล แปนนาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน
091-8989566
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
60108   คน
เริ่มนับวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สำนักปลัด

นางเสาวภา พองชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
0878716464
นางสาวณิชชากร เบสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0972219220
พ.จ.อ.ทศพล หาญอาสา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
0949040917
นายศรัญย์ บุณยมี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
0806480762
นางสาวนุชจรี ไกยสิทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรณ์บุคคล
095 - 6583179
นายกฤติรวีคุณ ไชยคุณ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววิริยา เหมือนมี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
0620060400
นายคำนึง ไกยสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
095 - 6583179
นายจิรายุ สิวะกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอำภา ปะนัสโส
พนักงานจ้างทั่วไป
061 - 0500431
นางสาวสุดารัตน์ สีตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจุติพร ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0623513975