logo

ติดต่อ อบต. โทร. 043 303 536

ข้อมูล ITA


แผนป้องกันการทุจริต 61-64

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการให้บริการประชาชน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการรบริหารทรัะยากรบุคคล

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 63

แบบสอบถามความพึงพอใจ

มาตรการต่อต้านการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

มาตรการในการร้องเรียนทุจริต

มาตรการมีส่วนได้เสียในการดำเนินการ

มาตรการการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม

นโยบบายด้านการบริหารความเสี่ยงนโยบบายด้านการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการ ความ โปร่งใส เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนกำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1