logo

ติดต่อ อบต. โทร. 056-705889

คู่มือสำหรับประชาชน


หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เรื่อง : ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน [ด่วนที่สุด]    832.31k
การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด. ในช่วงการปิด ศพด.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    971.3k
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)    1.78M
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    279.94k
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563    1.74M
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563    1.16M
ข้อบัญญัติมูลฝอย    433.77k
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)    79.74k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1